fbpx

Agencja Digital Marketingu

Rozwój sieci handlowych i rywalizacja na tym rynku mają pozytywny wpływ na tempo inflacji

Handel detaliczny ma pozytywny wpływ na ograniczanie szarej strefy w Polsce, a sam rozwój sieci i duża konkurencja w tym sektorze w istotnym stopniu oddziałują na niższe ceny koszyka dóbr podstawowych. Ostatecznie zatem rozwój sektora handlu detalicznego ma istotne przełożenie na rynek pracy i siłę nabywczą portfela Polaków. Rywalizacja detalistów prowadzi bowiem do zmniejszania skali inflacji w Polsce.

O sektorze handlu detalicznego i jego wpływie na gospodarkę dyskutowano we wtorek, 5 kwietnia, na konferencji „Rola handlu detalicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski”.

Kluczowymi tematami konferencji zorganizowanej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Instytut Statystki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK były kwestie związane z rozwojem handlu detalicznego w Polsce, potencjałem ekonomicznym tego sektora biznesu, a także jego wpływem na rozwój gospodarczy całego kraju, w tym na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Prelegenci podejmowali także temat handlu detalicznego w kontekście procesów społecznych przebiegających w Polsce, zmiany modelu obsługi klienta, rozwoju małych i wielkich sieci handlowych.

„Handel detaliczny jest przykładem sukcesu polskiej transformacji gospodarczej. Podmioty w gospodarce centralnie planowanej funkcjonowały w ramach niedoboru towarów, której symbolem były puste półki i długie kolejki. Wiele towarów nie występowało w obrocie powszechnym, na inne zaś były limity ilościowe lub zapisy kolejkowe. Nie interesowano się preferencjami klientów, kulturą ich obsługi, estetyką sklepów i optymalizacją ich lokalizacji czy zarządzaniem przestrzenią sprzedażową. System ten nie stworzył wzorców konkurowania o klienta, budowania wartości dla klienta w obszarze ceny oraz jakości, a także dbałości o estetykę samych przestrzeni handlowych. Dziś źródłem sukcesu w handlu detalicznym jest know-how obejmujący wiedzę o tym, jak zarządzać na poziomie pojedynczego sklepu, jak i w skali całej grupy handlowej” – mówił podczas otwarcia konferencji Stanisław Kluza, Prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK.

Istotna część dyskusji poświęcona była kwestiom bezpośredniego wpływu rozwoju handlu detalicznego na procesy makroekonomiczne, w tym inflację.

Na polskim rynku podstawowym czynnikiem antyinflacyjnym jest strategia handlowa wielkich firm. Wielka skala, szybkie rotacje towarów, marki własne, niezbędna w utrzymaniu rotacji polityka promocyjna, relatywnie niskie koszty tworzenia i utrzymania infrastruktury i wiele innych tworzą poważną zaporę dla wzrostu cen. Co więcej, zmuszają konkurencję handlu tradycyjnego do innowacyjnego sprostania realiom rynku, głównie poprzez redefinicję relacji z hurtem i producentami” – podkreślał Andrzej Faliński, Wiceprezes Forum Dialogu Gospodarczego, były Dyrektor Generalny POHiD.

„Sieci handlowe mają pozytywny wpływ na stabilizację cen detalicznych w Polsce poprzez długoterminowe strategie zakupowe służące budowaniu własnej polityki cenowej, które – ze względu na wysokie wolumeny – sprzyjają zawieraniu przez ich kluczowych dostawców kontraktów terminowych np. na rynku towarów rolnych, zabezpieczających – w akceptowalnym horyzoncie czasowym – przed nadmiernymi zmianami cen i neutralizujących wahania sezonowe. Działania mające na celu zwiększenie stabilności cen są obecnie szczególnie ważnym wyzwaniem dla całej polskiej gospodarki z uwagi na skutki pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie, które wywołały niespotykaną zmienność na światowych giełdach towarowych, przekładającą się na inflację konsumencką” – argumentował Tomasz Prusek, Prezes Fundacji Przyjazny Kraj.

Rozwój handlu detalicznego, co podkreślali prelegenci, ma też znaczący wpływ na kondycję sektora MŚP.

„Producenci dóbr konsumpcyjnych z sektora MŚP są niemal całkowicie zależni od kontaktów i współpracy z handlem detalicznym i hurtowym. Poprzez zamówienia u producentów handel wysyła sygnały o zmianach w strukturze popytu. Współpraca z handlem przyczynia się ponadto do eliminacji z rynku producentów artykułów niskiej jakości o malejącym popycie oraz do rozwoju (nagradzania) producentów dóbr wysokiej jakości, innowacyjnych i spełniających wymagania konsumentów. Można też powiedzieć, że handel wpływa na poprawę konkurencyjności producentów, także z sektora MŚP” – zaznaczał Bohdan Wyżnikiewicz, Prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.

„Nawiązanie trwałej współpracy przez polskie MŚP z sieciami detalicznymi zazwyczaj przekładało się na zwiększenie zdolności kredytowej takich podmiotów oraz wzrost ich umaszynowienia. Gwarantowanie dużych wolumenów dostaw ustabilizowało stronę dochodową oraz gospodarkę zapasami. Rozwój marek własnych sieci detalicznych obniżył koszty marketingu i wsparcia sprzedaży MŚP przy ich wysokich obrotach. Zarazem nie było to przeszkodą do rozwoju własnych linii produktowych, o ile poszczególne firmy chciały je tworzyć” – wyliczał Stanisław Kluza.

„Handel detaliczny naturalnie kojarzy się nam ze sprzedażą i zakupami towarów codziennego użytku. Jednak sektor sprzedaży detalicznej znacznie wykracza poza swoją tradycyjną rolę mikro i makroekonomiczną. To również więcej niż przychody i zyski przedsiębiorstw handlowych i wartość dla właścicieli; to także więcej niż udział tego sektora w kreowaniu dochodu narodowego. Sieci handlu detalicznego istotnie oddziałują na: stabilność cen i walkę z inflacją, ograniczanie szarej strefy podatkowej, ubóstwo – przez dostępność cenową produktów podstawowych, rynek pracy dla osób o średnich i niższych kwalifikacjach, rozwój krajowych MŚP, innowacje technologiczne, rozwój przemysłów kreatywnych, etc.” – puentował Prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK.

Konferencja „Rola handlu detalicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski”, odbyła się na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Składały się na nią trzy sesje merytoryczne: „Handel filarem rozwoju gospodarczego Polski”, „Współpraca z handlem źródłem wzrostu dla małych i średnich firm”, oraz „Handel detaliczny stabilizatorem procesów społecznych w Polsce”

Sesję społeczną „Handel detaliczny stabilizatorem procesów społecznych w Polsce” prowadził nasz Redaktor Naczelny dr Janusz Grobicki. Oprawa fotograficzna to zasługa Marcina Kucharza – Dyrektora ds. komunikacji w SocialMediaFAQ.pl

Share the Post:

Related Posts

Sesje fotograficzne dla restauracji

5 Skutecznych Strategii Marketingu Digitalowego dla Hotelu i Restauracji

W dzisiejszym cyfrowym świecie marketing digitalowy stał się kluczowym narzędziem w pozyskiwaniu klientów dla hoteli i restauracji. Skuteczne strategie marketingu digitalowego mogą przyczynić się do zwiększenia widoczności, zaangażowania klientów oraz generowania rezerwacji. Oto pięć skutecznych strategii, które mogą pomóc hotelom i restauracjom osiągnąć sukces w dziedzinie marketingu digitalowego.

Read More
dr Janusz Grobicki

Okres przełomu

Październik tego roku okazał się jednym z najważniejszych miesięcy, nie tylko w polskiej, ale i w globalnej polityce. Wydarzeniem dekady

Read More