fbpx

Agencja Digital Marketingu

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających fanpage SocialMediaFAQ w portalu Facebook

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, poniżej informujemy o kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorami Państwa danych osobowych jest FC NIKMARK Dorota Zielińska z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych, w tym korzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się pod adresem
e-mail: dorota@socialmediafaq.pl lub pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.

  1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Przetwarzamy dane osobowe osób, które:
– dokonały subskrypcji naszego fanpage’a,
– zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz,
– przesłały do nas prywatną wiadomość,
– odwiedzają nasz fanpage.

  1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są prowadzenie fanpage’a oraz budowanie relacji z użytkownikami fanpage’a.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia fanpage’a i informowania za jego pomocą o naszej działalności, promowania naszej marki i usług, udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości i komentarze pod postami oraz prowadzenia analiz statystycznych dotyczących popularności oraz sposobów korzystania z fanpage’a.

  1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku i aktywności na fanpage’u.

Przetwarzamy także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage, które są gromadzone dzięki plikom cookies.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być powierzane (podpowierzane) podmiotom współpracującym przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem fanpage’a. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego prowadzenia fanpage’a oraz egzekwowania i ochrony praw, w tym w szczególności: podwykonawcom, partnerom, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, informatyczne, księgowe i prawne. Dane osobowe są także udostępniane właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach określonych przez Facebook.

  1. Profilowanie i transfer danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

  1. Źródło danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w trakcie korzystania z fanpage’a. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook niezbędne do dokonania subskrypcji fanpage’a i prowadzenia na nim aktywności.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu albo ustania prawnie uzasadnionego interesu administratora. W przypadku Państwa aktywności na profilu naszego fanpage’a dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia jej przez Państwa. W przypadku danych pozyskanych za pośrednictwem prywatnych wiadomości dane osobowe przetwarzane będą do czasu udzielenia odpowiedzi. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

  1. Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych;
– prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych;
– prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
– prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez portal Facebook znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.